வாருங்கள் தோழமை தோட்டத்து மலர்களே...

Monday, March 21, 2011

என் கண்களை
கண்ணீரின் சிறையில்
சிறைவத்துவிட்டு
எங்கு சென்றாய்


No comments:

Post a Comment