வாருங்கள் தோழமை தோட்டத்து மலர்களே...

Friday, March 4, 2011

பிரிவு!

காலங்கள் கழிந்தாலும்
காலன் அழைத்தாலும்
உன்னை விட்டு செல்ல மாட்டேன்
உயிரே.....


நமக்குள் ஏற்பட்ட சிறு பிரிவுதான்
உன்னை என்றும் பிரியவிடாமல் செய்கிறது
வாழ்க்கை நமக்குத்தான் ...


பிரியமானவர்களை விட்டு பிரிவே பிரிந்து போ...
வாழ்வில் மறுபடியும் வர கண்டிப்பாக நீ மறந்து போ...Missing Someone Special... Sometimes, when one person is missing, the whole world seems depopulated.. The reason it hurts so much to separate is because our souls are connected... 

No comments:

Post a Comment