வாருங்கள் தோழமை தோட்டத்து மலர்களே...

Monday, June 18, 2012

Quotes For Lifeஉத்தரேத் ஆத்மன் ஆத்மானம்
நாத்மானம் அவஸாதயேத்
‘தானேதான் தன்னை உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். தானே தன்னைத் தாழ்த்திக் கொள்ளக் கூடாது’

No comments:

Post a Comment